🌏…ఇద్దరు ‘మోడర్న్’ దేవుళ్ళకి భక్తితో బిజినెస్ టైకూన్లు, పొలిటికల్ ఐకాన్లు సమర్పించిన…🌏


🌏🐦🐒  🌊 🌄 🌉 🌷 🌿 🌾 🌹 🌴🌹🌾🌿🌷 🌉  🌄 🌊🐦🐒 🌏 🌏🐦🐒  🌊 🌄 🌉 🌷 🌿 🌾 🌹 🌴🌹🌾🌿🌷 🌉  🌄 🌊🐦🐒 🌏

Love for Earth అనే భూతయజ్ఞం : అపర మత్స్యావతారానికి “గజేంద్రమోక్షం”


నలభైయ్యేడు అడుగుల పొడుగు, ఇరవై టన్నుల బరువూ వున్న ఆ నీలితిమింగిలం (బ్లూ వేల్) జీవితమ్మీద ఆశ వదిలేసుకుని అప్పటికి ఒక రోజు గడిచింది. ఎవరో వస్తారు, రక్షిస్తారు అని ఆశపడడానికి ఆ తిమింగిలానికి