కాఫీత్వ – ఓ కప్పు కాఫీ, ఒక మాట & నేపాల్ భూకంపానికి అసలు కారణం!!


కాఫీత్వ ఫాలోవర్స్ కి ఎప్పుడూ కూడా బ్రెయిన్ పని చేస్తూఉండాలి. అదీ పదునుగా. అలా అని కాఫీ తాగేవాళ్ళంతా  షార్ప్-మైండెడ్ అనుకోరాదు. మెదడుకి పని పెట్టడానికి, పదును పెట్టడానికి కాఫీ తాగేవాళ్ళే మెజారిటీ. శ్రీశ్రీ

1 5 6 7