ప్రతి మనిషి కి 1008 ఛాన్సులు -1


1 ఐ యామ్ ష్యూర్ దిస్ ఈజ్ ఎనదర్ రీ-ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ వీల్. అయినా ఎవరో ఒకరికి ఇది పనికి రావచ్చు. ఇవాళ నా పుర్రెలో ఒక బుద్ధి పుట్టింది. ఇది పూర్వీకులు ఎప్పుడో

అలోలము లాలోచనలేవేవో …


అలోలము లాలోచన లేవేవో నా లోపల ప్రాలేయఛ్ఛాయలవలె తారడగ కోరాడగ ..          – శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ ఏ సందర్భంలో ఈ వాక్యాలు వ్రాసారో తెలియదు. అసలిది శ్రీశ్రీదని కూడా తెలియదు గొల్లపూడి మారుతీరావు

1 50 51 52