లలాటాక్షుడు-లకుముకిపిట్ట


శివుడి జటాజూట ధారలపై వాలిన పిట్టని చూసి గీసుకున్న ఊహాచిత్రం

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3145258398868649&id=100001535590899&sfnsn=mo

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s