హుమ్..మ్..మ్..వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు 😍


ఓ రెండు మూడు వారాల క్రితం లంచ్ బ్రేకులో మా ఆఫీసు చుట్టుపక్కల వున్న చెట్లు, పుట్టలు, పిట్టలు (రెక్కలు, ముక్కులు, ఈకలు వుండి గాల్లో ఎగిరేవేలెండి😉) చూసుకుంటూ తచ్చాడుతుంటే అదిగో ఆ అద్భుత జీవి కనబడింది. పేరు Cantao Ocellatus[Mallotus Shield Bug] (ట).

ఎక్కువగా బొద్దిచెట్ల (Macaranga peltata) ఆకుల వెనకవైపు గుడ్లు పెట్టి, వాటిలోంచి పిల్లబ్యూటీలు బైటికొచ్చే వరకూ అక్కణ్ణుంచి కదలవుట. చుట్టుపక్కల ఎంత గందరగోళంగా వున్నా సరే కదలవుట. సరిగ్గా ఆ దశలో వున్నప్పుడే, కార్లూ అవీ బాగా తిరిగే రోడ్డుకి పక్కనే, చెయ్యి చాస్తే అందే కొమ్మ మీద, నా కంటబడింది.

పురుగు అని మనం తీసి పారేసే జాతిలో పుట్టిన ఈ ప్రాణి ఓ మంచి తల్లి అని తెలిసి ఆర్ద్రత అనే భావన అనుభవంలోకి వచ్చింది.

తనలోని మరో రహస్యాన్ని నాతో పంచుకోవాలని పుడమితల్లికి సడెన్-గా ఎందుకనిపించిందో!!

నా ఒక్కడితోనే కాదు, కనీసం ఓ వందమంది తెలుగువారితో పంచుకోవాలని ప్రకృతిమాత సంకల్పం అని ఇది వ్రాస్తుంటే అర్థమైంది.

మొత్తానికి “భలే భలే అందాలు సృష్టించావు, ఇలా మురిపించావు ….” అనిపించాడు విశ్వనేత. విశ్వాన్ని నేసిన ఆ నేతన్న ఎవరోగానీ ఫస్టు నేతన్నల కళాదృష్టి /సృష్టి మనసులో మెదిలాయి. ఆ రంగులు, డిజైన్లూ చూస్తుంటే అవేవో రకరకాల చేనేత చీరలు గుర్తు రావట్లా?

మెడ భాగానికి కింద చూడండి, ఇద్దరు మనుషులు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్న బొమ్మలా వుంది.

ఇంకా పైగా ఈ కీటకం వీపు మీది డిజైనులో పూరీ జగన్నాధుడి మూర్తి, అన్నవరం దేవుడి మీసాలు కూడా కనిపించాయి.

హుమ్..మ్…మ్… వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు.

ప్రకృతిమాత తన fabric design skill అంతా ఈ బుల్లిజీవి వీపు మీద ప్రదర్శించడం వెనక కారణం ఏమై వుంటుంది? చాలా పెద్ద కారణం వుంది. చెప్పడం కుదరదు. ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని నేలతల్లి కోరిక.

ఇంతే సంగతులు. బై4నౌ🙏😊

1 thought on “హుమ్..మ్..మ్..వెతికితే చిక్కడు-దొరకడు, దొరికితే కదలడు-వదలడు 😍

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s