బ్లాగ్-పెద్దల్,గురుమిత్ర బాంధవులందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతో 😊🙏


బ్లాగ్-పెద్దల్, గురుమిత్ర బాంధవులందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతో 😊🙏 –

YVR’s అం”తరంగం”

మరియు

YVRsఅంతరంగవాసి🌻🦚😍🦢🌹

2 thoughts on “బ్లాగ్-పెద్దల్,గురుమిత్ర బాంధవులందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతో 😊🙏

 1. విన్నకోట నరసింహారావు

  మీకున్నూ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.
  “చూడుమదే చెలియా” పాట విని ఆనందించండి👇

  Like

  Reply
 2. వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

  శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు
  ————————————–
  వలచిన రాధికా లలన కౌగిట జిక్కి
  ప్రియమార నిలిచిన ప్రేమ మూర్తి
  కొలిచిన రుక్మిణీ చెలువ భక్తికి జిక్కి
  గుండెలో కొలువైన దండి మగడు
  తలచిన గోపికా చెలుల రక్తికి జిక్కి
  వశమైన యనురాగ వత్సలుండు
  పిలిచిన దీనుల పిలుపు శక్తికి జిక్కి
  పరుగున కాపాడు కరి వరదుడు

  మంచి చెడులందు జీవించు మానవులకు ,
  మార్గ నిర్దేశ మొనరించి , మంచి వైపు
  నడువ , గీతోపదేశ మొనర్చి నట్టి
  వాసుదేవ కృష్ణున కిదె వందనమ్ము .

  Like

  Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s