శివోహం=శివోहम=శివోतुम I=U=WE=ॐSivaॐ


శివరాత్రి పూట శుభాకాంక్షలు చెప్దామని శివుడి బొమ్మ గీస్తుంటే వచ్చిన ఆలోచన –

This image has an empty alt attribute; its file name is whatsapp-image-2019-03-04-at-10.47.33.jpeg

🌹శివోహం🌹శివోहम🌹శివోतुम🌹
శివోహం = శివోहम = శివోतुम
వ్యష్టి = సమష్టి = సృష్టి

శివోహం –> నేనే శివుడిని అని నేను మనసా వాచా కర్మణా నమ్మినప్పుడు
శివోतुम –> అదే నమ్మకం ప్రతి “నేను”లో కలిగినప్పుడు
శివోहम –> ప్రపంచం అంతా శివస్వరూపంగా మారిపోదా?

నరుడు హరుడిగా మారడమే , మానవుడు మహాదేవుడవడమే సంఘం కానీ, దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ మారడానికీ మూలం కదా!!
अहं निर्विकल्पॊ निराकाररूपॊ विभुत्वाञ्च सर्वत्र सर्वेद्रियाणाम् ।
न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्

నాలో మార్పులు లేవు. నాకు రూపం లేదు. నేను అంతటా ఉన్నాను. సర్వేంద్రియాలను వికసింపజేస్తున్నాను. అన్నింటిలో సమానంగా ఉన్నాను. నాకు బంధమోక్షాలు లేవు. నేను చిదానంద రూపాన్ని. నేను శివుడిని. నేను శివుడిని.

I am all pervasive. I am without any attributes, and without any form. I have neither attachment to the world, nor to liberation (mukti). I have no wishes for anything because I am everything, everywhere, every time, always in equilibrium. I am indeed, That eternal knowing and bliss, the auspicious (Śivam), love and pure consciousness.
ఆదిశంకరుడు అలా అనుకున్నది, మనని అనుకోమన్నదీ అందుకేనేమో. అహంలో శివం అంతగా నిండితేనే కానీ రాగద్వేషాల నిలయమైన ప్రపంచం మారదని ఆయనకి తెలిసినంత ఇంకెవరికి తెలుస్తుంది?
అందరికీ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలతో ..  🌹🙏😊🙏🌹

A humble translation here –

Siva as understood by ancient seers is the Absolute Being of which all other states of being, including ours, are part. Understanding this ultimate truth of existence, keeping the mind in an unbroken contact with it and treating all other beings in line with that understanding is the ultimate level of evolution a human mind can aspire for. That is what the champion of Non-dualist philosophy (Adwaitha Siddhanta), Adi Sankaracharya conveys through his sanskrit composition Nirvana Shatkam.   

The last stanza of the composition says –

I am all pervasive. I am without any attributes, and without any form. I have neither attachment to the world, nor to liberation (mukti). I have no wishes for anything because I am everything, everywhere, every time, always in equilibrium. I am indeed, That eternal knowing and bliss, the auspicious (Śivam), love and pure consciousness.

The one that lives these lines through – in Thought, Word and Deed – can equate himself to Siva. He proclaims, “Sivoham (I am Siva, the Absolute Being).

Today India and Indians celebrate Sivaratri, the night of Siva, by reminding themselves, through various spiritual practices, of the evolutionary potential within.

Having said so much, now let me dwell a bit on the picture I scribbled this morning to wish my friends and relatives an “Auspicious Sivarathri.” After drawing that simple (rather too simple, right?) sketch I was thinking of a caption for it when “Sivoham,” which means I am Siva, flashed in my mind. Then it occurred to me that the last “ham”, pronounced as HUM, rhymes with the Hindi words हम (i.e. Hum = We) and तुम (i.e. Thum =You). Suddenly there seemed to be a very good meaning in playing with the three phrases Sivoham (I am Siva), Sivoहम (We are Siva) and Sivoतुम (You are Siva)

When –

the “I” in me,

the “I” in You and

the “I” in all of us resonate (and thereby connect) with each other as the principle of Siva as explained by Adi Sankara, would the whole world not get united in that Ultimate Truth of Existence and be filled with Peace? Wishing the whole world an Auspicious Sivaratri.
🌹🙏😊🙏🌹

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s