31ఏళ్ళ అక్టోబర్13 – స్మృతిపథంలో కిషోర్-దా


ఈ సారి ఇలా గుర్తుకొచ్చాడు “బాస్ ” 👇

🎶🎼🎵🎼🎶🎼🎵🎼🎶🎼

🎶🎼🎵🎼🎶🎼🎵🎼🎶🎼

5 thoughts on “31ఏళ్ళ అక్టోబర్13 – స్మృతిపథంలో కిషోర్-దా

 1. నీహారిక

  దూరదర్శన్ పుణ్యం … ఆదివారం సినిమాల్లో నాకు నచ్చిన పాట కిషోర్ దా స్మృతిలో…

  Like

  Reply
 2. ANYAGAAMI

  వైవీఆర్ గారు, టాబ్లెట్ మీద ఇంత చక్కగా, అందంగా తెలుగులో ఎలా వ్రాస్తున్నారో రహస్యం చెబుదురూ?

  Like

  Reply
  1. YVR's అం'తరంగం' Post author

   అన్యగామిగారు, S-note app. వాడుతున్నాను. అందులో వ్రాయడానికి, చిన్న చిన్న బొమ్మలు గీయడానికి ఫీచర్స్ వున్నాయి. అంతకన్నా ఏ రహస్యం. లేదు.

   Like

   Reply
  2. YVR's అం'తరంగం' Post author

   అన్యగామిగారూ, ఈ టపా వ్రాయడానికి S noteలో వున్న calligraphy pen వాడాను. రాత అందంగా వుందంటే ఆ పెన్ వల్లనే. 😊Thank you.

   Like

   Reply

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s