31ఏళ్ళ అక్టోబర్13 – స్మృతిపథంలో కిషోర్-దా


ఈ సారి ఇలా గుర్తుకొచ్చాడు “బాస్ ” 👇

🎶🎼🎵🎼🎶🎼🎵🎼🎶🎼

🎶🎼🎵🎼🎶🎼🎵🎼🎶🎼