లక్షలకోట్ల టన్నుల అందాన్ని  ఒకచోట  రాశి పోస్తే 🤔 ? 🌱🌻🏖అది  బ్రెజిల్ అవుతుంది 🌿🌳🏞 – అక్కడ ఒక వారం 


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷