కప్పు🍵-లిప్పు-కాఫీ☕-సాసర్⛾ & 🎤 ది లెజెండ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ♬


కప్పునైనా కాకపోతిని సరాగాల లిప్పుల తారాడగా

కాఫీనైనా కాకపోతిని సుస్వరాల గళముల జాల్వారగా

సాసరైనా కాకపోతిని లయలయలొలుకు చేతుల నర్తించగా

Musicoffee