ఏడుపొస్తున్నా చచ్చినట్టు నవ్వక తప్పదు😂 – నవ్వాగక ఛస్తున్నా నోర్మూసుకు ఏడ్వక తప్పదు😷😉


thappadu