రకరకముల్ సర్జికల్ స్ట్రైకులున్  …😆😆😆


2 comments

 1. గుండమ్మనింట గరిటెలు
  మెండుగ తలపగులగొట్టె మేష్టారు నటన్ 🙂
  గండర గండల గొట్టగ
  పిండిగ జేసెను జిలేబి పిడిపిడి గానన్ 🙂

  Like

 2. జిలేబిగారూ, పద్యవ్యాఖ్యల పేర మీరు చేస్తున్న ఈ తెలుగుభాషా సేవ, జిలేబి చాటువులు పేరుతో ప్రసిద్ధిపొందుగాక 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s