నేను సైతం “ప్రత్యేకా”గ్నికి బిల్లు ఒక్కటి ఆహుతిచ్చాను……..(“ప్రత్యేక” పేరడీ, మహాకవికి క్షమాపణలతో _/\_)


hodaa