🙏పర్యావరణ రక్షణే  గణపతికి పత్రిపూజ 🙏 🙏 Environment Protection is Ganesh Puja 🙏


కాలుష్యరహిత  పర్యావరణం కల్మషరహిత  అంతరావరణం

ప్రకృతిపురుషుల ప్రేమపూరణం మానవజాతికి విఘ్నవారణం

Pollution Free Environment (కాలుష్యరహిత  పర్యావరణం) and Pure, Harmonious Conscience (కల్మషరహిత  అంతరావరణంare what Lord Siva, the Intellect, and Goddess Parvathi, the Material Energy, want for the fulfilment of their Love(ప్రకృతిపురుషుల ప్రేమపూరణం) that results in the manifestation of Ganapathi in the form of removal of all obstacles to spiritual and material progress of humanity.

🙏 May Lord Ganesa bless you & family with good health, good thoughts & good means of living🙏

🙏

Dear Lord!

Bless our World to be Green

&

our Hearts to be Clean 

🙏