🙏పర్యావరణ రక్షణే  గణపతికి పత్రిపూజ 🙏 🙏 Environment Protection is Ganesh Puja 🙏


కాలుష్యరహిత  పర్యావరణం కల్మషరహిత  అంతరావరణం

ప్రకృతిపురుషుల ప్రేమపూరణం మానవజాతికి విఘ్నవారణం

Pollution Free Environment (కాలుష్యరహిత  పర్యావరణం) and Pure, Harmonious Conscience (కల్మషరహిత  అంతరావరణంare what Lord Siva, the Intellect, and Goddess Parvathi, the Material Energy, want for the fulfilment of their Love(ప్రకృతిపురుషుల ప్రేమపూరణం) that results in the manifestation of Ganapathi in the form of removal of all obstacles to spiritual and material progress of humanity.

🙏 May Lord Ganesa bless you & family with good health, good thoughts & good means of living🙏

🙏

Dear Lord!

Bless our World to be Green

&

our Hearts to be Clean 

🙏

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s