ఫిఫ్త్ కప్ ఆఫ్ కాఫీత్వ> బాప్తిస్మం – బ్లాస్ఫెమీ – ఘర్ వాపసీ


YVR's అం'తరంగం'

బాప్తిస్మము

బ్లాస్ఫెమీ

ఘర్-వాపసీ

క్రూడాయిల్

వీటన్నిటి మీదా వాదించుకోడానికి, తి(కొ)ట్టుకోడానికి, యుద్ధాలు చేసుకోవడానికి చాలామందే వున్నారు. కొన్నాళ్ళయ్యాక పై టాపిక్స్ అన్నీ ఎగ్సాస్ట్ ఐపోతే కొట్టుకోడానికి కొత్తగా వాటర్ వార్స్ కాన్సెప్ట్ వుండనే వుంది. వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమాలన్నీ యధావిధిగా నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మనకెందుకు ఆ గొడవ? రాష్ట్రాల విభజనల పేరుతో విభజనలు ఐపోయాక కొట్టుకునే, కనీసం తిట్టుకునే, అవకాశాలు దండిగా సృష్టించుకునే నైపుణ్యంవున్న నాయకులు దండిగా వున్నారు.

కాఫీత్వలో తత్వ మీద ఉన్న ఇంటరెస్టు ఫత్వా మీద వుండదు. ఆ తత్వ కూడా అందరినీ సమదృష్టితో వేడిగా చూస్తూ, అందరిచేతా సమానంగా ప్రేమించబడే కాఫీకి సంబంధించిన తత్వ, సో, కాఫీత్వ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్లీ, నాన్-కంట్రావర్షియల్ ఫిలాసఫీ. ఆ మధ్య ఒక స్కాలర్ అన్నారు – “జ్ఞాని అయినవాడు తన జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించడు, ప్రదర్శించేవాళ్ళెవరూ జ్ఞానులు కారు,” అని. ఈ సూత్రం కాఫీత్వానికి వర్తించదు. కాఫీ గురించి దాన్ని ప్రేమించే ఎవ్వరైనా హాయిగా మాట్లాడవచ్చు. ఇలా –

kaafeetva 3

కొంచెం కిందకెళ్ళి ఆకడున్న లెఫ్ట్ ఫేసింగ్ యారో క్లిక్ చేసారో  తక్కిన కాఫీత్వ పోస్ట్స్ కనిపించేస్తాయ్, జాగ్రత్త!! తరవాత మీ ఇష్టం. 🙂

View original post

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s