టూత్-బ్రష్షూ కాల్గేట్ పేస్టూ ; లాప్-టాపూ కాఫీ కప్పూ …


పొద్దున్నే మొహం కడుక్కోవడం (పళ్ళతో సహా) ఐపోగానే …..

లైఫ్ ఈజ్ ఎ మైండ్ బాగ్లింగ్ ఇంటలెక్చువల్ టర్మాయిల్ …..

సోమపానం చేసిన వాళ్ళు ఆర్యులు, మరి సోమలత ఇప్పుడు దొరుకుతోందా?

kaafeetva 3

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s