టూత్-బ్రష్షూ కాల్గేట్ పేస్టూ ; లాప్-టాపూ కాఫీ కప్పూ …


పొద్దున్నే మొహం కడుక్కోవడం (పళ్ళతో సహా) ఐపోగానే …..

లైఫ్ ఈజ్ ఎ మైండ్ బాగ్లింగ్ ఇంటలెక్చువల్ టర్మాయిల్ …..

సోమపానం చేసిన వాళ్ళు ఆర్యులు, మరి సోమలత ఇప్పుడు దొరుకుతోందా?

kaafeetva 3