కాఫీత్వ – ఓ కప్పు కాఫీ, ఒక మాట & నేపాల్ భూకంపానికి అసలు కారణం!!


kaafeetva 1

కాఫీత్వ ఫాలోవర్స్ కి ఎప్పుడూ కూడా బ్రెయిన్ పని చేస్తూఉండాలి. అదీ పదునుగా.

అలా అని కాఫీ తాగేవాళ్ళంతా  షార్ప్-మైండెడ్ అనుకోరాదు.

మెదడుకి పని పెట్టడానికి, పదును పెట్టడానికి కాఫీ తాగేవాళ్ళే మెజారిటీ.

శ్రీశ్రీ మైండు షార్పు కనక ఆయనకి కాఫీ ఇష్టం.

నా మైండు షార్పు కానందువల్ల నాకు కాఫీ ఇష్టం.

అదన్నమాట కాఫీత్వ ఫిలాసఫీ, నో, ఫిలాకాఫీ 🙂

దేర్-ఫోర్ కాఫీత్వ ఫాలోవర్స్ కాని వాళ్ళెవరూ ప్రపంచంలో వుండరు.

వుండరు అంటాం, వుండరు అని నమ్ముతాం కనక ప్రమాదం లేదు.

వుండకూడదు అంటే కాఫీత్వ కాస్తా కా’ఫత్వా’ ఐపోగల్దు. కాఫీ విషయంలో కాంప్రమైజులు పనికిరావు. సో, కా‘ఫత్వా’ ఫీత్వ ఎలోన్ ఈజ్ రైట్!!