అంతరంగ చిత్రం


              (2)

              Waves crashing on beach rocks remind me of the struggle the human spirit goes through to unshckle itself of the chains of isms, systems, ideologies, religions and traditions. The same chains that, once upon a time, were the guide ropes to lead man through the dark tunnels of history, of myth and of unknown. The same chains that were once used to fathom the unknown, the ultimate truth of existence.

              Man himself made these chains but instead of using them wisely for the common good of human race he misused them. He used them to control his fellow men, to confuse the down-trodden and to cage god within his own narrow definitions. Now he is trapped himself in the tangled mess of these chains not knowing how to free himself. He could learn from the waves and their eternal fight with the rocks of the shore. They may take millenia to bring about a change, but they never give up. Its always the rocks that give in by becoming the soft sand where little creatures make their homes, in which little children build their dream castles and on which youthful feet tread to think up their future.

This is how my thoughts took shape –

alalu kalalu silalau

  • “We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep.” ― William James
  • “Because there’s nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it’s sent away.”
    Sarah Kay
  • “The creative act is a letting down of the net of human imagination into the ocean of chaos on which we are suspended, and the attempt to bring out of it ideas.― Terence McKenna
  • “It is beautiful, it is endless, it is full and yet seems empty. It hurts us.” ― Jackson Pearce, Fathomless

______________________________________________________________________________


 

(1)

అం'తరంగం' (౧)

శ్రీశ్రీ ఏ సందర్భంలో ఈ వాక్యాలు వ్రాసారో తెలియదు. అసలిది శ్రీశ్రీదని కూడా తెలియదు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి కాలం లో చదివే వరకూ. చదువుతుంటే పసితనంలో తప్ప కలగని కారణరహితమైన హాయి కలిగింది. మనసులో ఈ చిత్రం మెదిలింది.