అలోలము లాలోచనలేవేవో …


అలోలము లాలోచన

లేవేవో నా లోపల

ప్రాలేయఛ్ఛాయలవలె

తారడగ కోరాడగ ..

         – శ్రీశ్రీ

శ్రీశ్రీ ఏ సందర్భంలో ఈ వాక్యాలు వ్రాసారో తెలియదు. అసలిది శ్రీశ్రీదని కూడా తెలియదు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి కాలం లో చదివే వరకూ. చదువుతుంటే పసితనంలో తప్ప కలగని కారణరహితమైన  హాయి కలిగింది. మనసులో ఈ చిత్రం మెదిలింది. బ్లాగ్ ఎలా మొదలెట్టాలా తెలియక కొట్టుకుంటుండగా ఇదే నా ఫస్ట్ పోస్ట్ గా వేసేస్తే ? అనిపించి పోస్ట్ చేసాను. బావుండకపోతే క్షమించేయ్యండి. ఏదో బ్లాగ్స్వాతంత్ర్యం ఉపయోగించుకున్నానని సరిపెట్టేసుకోండి.

Hi, _/\_ :-) Thank you for coming this far in the post ;-) I do appreciate people who stimulate my creativity & make me think on a deeper level. Your rating this post helps. _/\\_ :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s